Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 6/8
Bài số: 92
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1.Ta hy sinh vì con hết, huyết tuôn tim này tan tành
Đem con ra từ nơi chết, chuộc tội đặng con lại sinh
Ta đã phó tính mạng cho con rồi, phó chi cho ta, con ơi?
Ta đã phó tính mạng cho con rồi, phó chi cho ta, con ơi?
2.Nơi Cha ta ngự đẹp đẽ, ngôi ta sang trọng vô cùng
Nhưng ta vui lòng lâm thế, đê hèn buồn thảm hư không
Ta đã bỏ hết vì con kia rồi, bỏ chi cho ta, con ơi?
Ta đã bỏ hết vì con kia rồi, bỏ chi cho ta, con ơi?
3.Thương con ta chịu đau khổ, trí con đâu kịp suy lường
Đem con lên từ âm phủ, thân này chịu bao đau thương
Ta đã gánh hết vì con kia rồi, gánh chi cho ta, con ơi?
Ta đã gánh hết vì con kia rồi, gánh chi cho ta, con ơi?
4. Ta vui xa lìa thiên quốc giáng sanh đem đầy ơn hồng
Yêu thương, tha tội, ban phước - Hoàn toàn đều ban nhưng không
Ta bỏ hết bửu vật cho con con rồi! Đem chi cho Ta con ôi?
Ta bỏ hết bửu vật cho con con rồi! Đem chi cho Ta con ôi?

 

 

Copyright © 2012-2022