Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 91
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Danh chi danh là “Thống khổ nhân”
Danh Con Thượng Đế xưa lâm trần!
Thay tâm ô tội, rửa ác bẩn
Lạ thay Cứu Chúa! Ha-lê-lu-gia!
2. Thay tôi mang nhục nhã khổ thân
Jêsus chịu án mang tội trần
Ơn buông tha dung huyết đóng ấn
Lạ thay Cứu Chúa! Ha-lê-lu-gia!
3. Tôi sanh trong tội ác xấu xa
Chiên Con Trời thánh minh vô hà
Dâng hy sinh chuộc lỗi hết cả
Lạ thay Cứu Chúa! Ha-lê-lu-gia!
4. Xưa treo thân chịu chết thế tôi
Trên thập tự Chúa kêu “Xong rồi”
Hôm nay trên thân quốc sáng chói
Lạ thay Cứu Chúa! Ha-lê-lu-gia!
5. Khi Vua vinh diệu sẽ tái lai
Đem dân Ngài thảy lên thiên đài
Dâng tân giai điệu hát chúc bái
Lạ thay Cứu Chúa! Ha-lê-lu-gia!

 

 

Copyright © 2012-2022