Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 90
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Kìa xem ngọn đồi xanh ở chân trời
Ngang với vách thành vắng tanh
Chỗ Jêsus Christ xưa huyết báu rơi
Để chuộc tội lỗi dân mình.
2. Nào ai hiểu được, ai tả cho tường
Thân Chúa khổ nhục đáng thương
Quyết tin vì tội ta Chúa đảm đương
Ở thập tự khổ trăm đường.
3. Ngài thay dân mình huyết báu tuôn ròng
Để rửa bao tội vấn vương
Huyết Chúa linh nghiệm cứu rỗi vô song
Cuối cùng đưa đến thiên đường.
4. Tuyệt không việc làm khổ khắc thân
Mong trả giá tội ác đâu
Chúng ta đây được qua cảnh thiên môn
Chỉ Ngài thương mở cho vào.
5. Ngài yêu dân mình không quản khó khăn
Ta phải yêu Ngài tất sanh
Quyết tin huyết Ngài tiêu khử ác căn
Dốc lòng hầu Chúa trung thành.
6. Vì kia, ngọn đồi xanh ở chân trời
Ngang với vách thành vắng tanh
Chỗ Jêsus mình treo huyết báu rơi
Để chuộc tội lỗi dân mình.

 

 

Copyright © 2012-2022