Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 80
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Chẳng có ai khiêm ti như Jesus, Bạn hiền,
Chẳng có ai, chẳng ai bằng!
Chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền,
Chẳng có ai, chẳng ai bằng!
Điệp Khúc:
Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,
Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;
Chẳng thiết hữu nào như Jesus, Đấng khiêm nhường,
Chẳng có ai, quyết không ai!
2. Chẳng có ai cao minh, trong sạch như Bạn hiền,
Chẳng có ai, chẳng ai bằng!
Chẳng có ai ôn nhu khiêm nhượng như Jêsus,
Chẳng có ai, chẳng ai bằng!
3. Chẳng có khi nào Jesus lìa môn đồ Ngài,
Chẳng lúc nao! Chẳng khi nào!
Chẳng có khi nào Vua không nhậm tiếng kêu nài,
Chẳng lúc nao! Chẳng khi nào!
4. Chẳng có ơn như ơn Jesus cao tuyệt vời,
Chẳng có đâu! chẳng ơn nào!
Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi ở trên trời,
Chẳng có đâu! Chẳng khi nào.

 

 

Copyright © 2012-2022