Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 79
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Tôi nghe lòng mình ngạc nhiên biết bao
Khi nhận được tình thương lớn lao
Lạ lùng vì sao Chúa yêu được tôi
Thương đến kẻ xấu xa ô tội!
Điệp Khúc:
Chúa Đấng tuyệt vời
Chúa chết thay tôi
Trong tim tôi vang khúc hát vui
Chúa Đấng tuyệt vời
Chúa đổ huyết tha tội
Tình Chúa đã cứu linh hồn tôi.
2. Trong khu vườn xưa Chúa đã thiết tha
“Xin mọi sự được theo ý Cha!”
Dòng lệ cạn khô nhưng giọt mồ hôi
Tê tái nhỏ xuống như huyết tươi.
3. Bao nhiêu tội tôi cùng muôn nỗi sầu
Riêng một mình Ngài mang đớn đau
Chịu nhục hình thay cho mọi tội nhân
Thương xót xóa hết bao lỗi lầm.
4. Mai đây từ trời Ngài sẽ tái lâm
Ôi! Một ngày lòng vui chứa chan
Nhìn mặt Ngài vinh quang thiên đàng soi
Dân Thánh hát khúc ca muôn đời.


Thương Sao Hi Kỳ

1. Ôi tôi ngạc nhiên khi đứng trước ngai
Jêsus Na-xa-rét hiển oai;
Nghiệm lòng từ bi Jêsus diệu thay,
Thương đến kẻ ác như tôi nay.
Điệp Khúc:
Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ,
Tôi hân hoan hát khúc thánh thi;
Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ,
Tình ái Chúa đối tôi kỳ hi.
2. Nhơn tôi vườn xưa Jêsus thiết tha:
“Con nguyền rằng được nên ý Cha”,
Dòng châu lai láng, huyết hạn trào tuôn,
Ôi! Chúa bởi cớ tôi đau buồn.
3. Khâm sai trời đương thương xót ngắm xem,
Vui lòng đồng hạ lâm tốn khiêm;
Cùng nhau an ủi Chúa khi sầu tuôn,
Đêm ấy Chúa bởi tôi đau buồn.
4. Christ mang sầu bi gian ác của tôi,
Như Ngài là phạm nhân đó thôi,
Gô-gô-tha Chúa gánh chịu sầu cay,
Đau đớn bấy, chết cô đơn thay!
5. Khi tôi cùng muôn dân hiển vinh,
Trông tường mặt Jêsus thánh minh;
Dùng điệu nhạc: “Chúa yêu thương hồn tôi,”
Vui vẻ hát suốt muôn muôn đời. 

Copyright © 2012-2022