Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 69
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Một thiên sứ đương đêm lặng canh thâm
Báo cùng bọn chăn tin Chúa lâm phàm
Trong Giu-đa, thành Bết-lê-hem
Chúng nghe xong vội dời chân đến tầm
Thấy Con Thánh tươi cười yên lặng nằm
Lời kia quả nghiệm thật không lầm.
2. Nghìn vạn thiên thần ca giọng du dương
Chúc Jêsus sinh vui vẻ lạ dường
Ca hòa nhau vần điệu tôn vương
Tán dương danh Ngài rạng trên thiên đường
Thế nhân hưởng ơn nghìn thu miên trường
Từ nay cả địa cầu an khương.
3. Vì tội nhân loại nên Ngài hy sinh
Chỗ thập tự ôi trông thấy ghê mình
Chân và tay đều bị đóng đinh
Giáo đâm hông đầu bị gai khổ tình
Cớ sao chính Con Trời nay chịu hình?
Vì tâm huyết thương người nhiệt thành.
4. Địa hạ có một, thiên thượng không hai
Huyết chuộc tội, ban ơn cứu lâu dài
Tâm hồn tôi gội sạch khoan thai
Quyết rao Tin Lành mọi nơi Chúa sai
Giống thiên sứ xưa truyền tin này hoài
Cùng nhau xướng ca rập một bài.

 

 

Copyright © 2012-2022