Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/2
Bài số: 67
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Mục tử lúc canh trường thức giữ chiên
Ngồi cùng nhau trên đồi nghiêng
Thoạt có thiên binh thân lâm huy hoàng
Chiếu quanh đây muôn hào quang.
2. Họ khiếp bỗng nghe thần sứ nhủ khuyên
“Đừng sợ chi, nên bình yên!
Này, phước âm ta rao cho mọi người
Các ngươi hôm nay cùng vui.”
3. “Hồng phúc các ngươi thành Đa-vít đây
Chồi Đa-vít sinh ngày nay
Là Christ, Cứu Chúa ban cho nhân loại
Dấu như sau đây tìm coi.”
4. “Thần tử các ngươi nhìn thấy bữa nay
Trình diện cho nhân loại đây
Nào có chi hơn vuông khăn bọc mình
Máng chiên kia nơi Ngài sinh.”
5. “Tụng mỹ Chúa trên trời cả sáng danh
Địa hạ an vui bình thanh
Hạnh phước giáng lâm nay trên nhân loại
Mãi tươi vui không hề phai.”

 

 

Copyright © 2012-2022