Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 6/8
Bài số: 60
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Thoạt đến xưa lúc yên tịnh đêm nọ,
Rực rỡ thiên sứ giáng lâm,
Dạo khúc trầm bổng giai điệu ly kỳ,
Thần binh ca xướng hòa âm;
Khắp đất bình hòa, người người hạnh phước,
Bởi Vua thiên quốc nhân hòa,
Thật chốn trần bấy giờ tịnh dường nào,
Lặng nghe thiên sứ tụng ca.
2. Rợp đất thiên sứ bay lượn nhẹ nhàng,
Rực rỡ giương cánh thái an,
Nhạc thánh kia tiếng còn dội vang rền,
Tận nơi nhân thế sầu than;
Ấy chốn hèn hạ tại miền nhân gian,
Sứ thánh cung kính bay là,
Tại chốn đây tiếng Ba-bên ồn ào.
Họ vui reo tiếng đồng ca.
3. Nghiệm đúng Kinh Thánh xưa dự ngôn rồi,
Thật cảnh kia hẳn đến mau;
Lẹ bấy ngày tháng vùn vụt qua kìa,
Thời gian kia có chậm đâu;
Lúc ấy bình hòa ngự trên nhân gian,
Chiếu soi trên cả muôn loài,
Dậy đất cùng đáp hòa lại rập ràng,
Giọng ca thiên sứ hùng oai.

 

 

Copyright © 2012-2022