Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 56
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm mầu nhiệm vinh quang.
Ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay liệng ca vang;
Ân điển vô biên cho nhân loại, hoan hỉ vô song cho muôn loài;
Vì Hài Nhi Jêsus đến, đem kỷ nguyên thanh bình!

Điệp khúc: Phước thay! chào mừng đời ân điển! 
Hạnh thay! Hoan hô thời bình yên! 
Xướng ca danh Jêsus muôn đời! 
Tán dương Vua uy linh trên trời, 
Huyền diệu thay Jêsus đến, 
đem kỷ nguyên thanh bình!

2. Chúa nhân từ thương xót người tội trầm luân linh đinh.
Lìa ngôi cao sang vẻ vang trên thiên đàng quang vinh;
Lâm thế chết thay cho muôn người, lưu huyết hy sinh tha muôn đời;
Kỳ diệu thay Chiên Con, Đấng đem kỷ nguyên thanh bình!

3. Thế gian đầy tang chế, sầu muộn vì họa binh đao,
ngàn muôn tim than vãn trông an ninh từ trên cao; 
Mau đến ngay nghiêng trên ngực Ngài, 
Vua thánh ban yên vui lâu dài; Kìa Thần Nhân Jêsus đến, đem kỷ nguyên thanh bình!

Copyright © 2012-2022