Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 53
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

1. Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát, chúc Thánh Đế mới sanh trên đất!
Bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa.
Khắp đất hát Halêlugia! Suốt cả cõi trời cũng hoan ca.
Các sứ thánh huyên ca giọng êm, mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem!
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!

2. Kìa thiên binh thờ Vua chánh ngôi, Cứu Chúa Christ vĩnh sinh vô đối.
Đồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử, Đấng loài người bao năm đợi chờ.
Dẫu Chúa có hình thể như ta, vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha.
Kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên, thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên.
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!

3. Tụng ca vua bình an đến kia, hát chúc Ánh Thái Dương công nghĩa!
Ngài đem theo thần quang, vĩnh sanh, phép trị bệnh do tay nhân lành.
Chúa gác bỏ quyền quý thiên cung, xuống để cứu người thoát nguy vong,
xuống để vớt ai đương lầm than, được trùng sinh phục hồi vinh quang.
Khá chú ý khúc ca diệu thay: Vinh hiển bấy Christ hạ sanh này!

Copyright © 2012-2022