Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Gìn giữ và dẫn dắt
Nhịp: 4/2
Bài số: 46
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Hỡi Giê-hô-va, xin dắt tôi rày
Lúc trải đường thế khô hạn nay
Tôi dẫu yếu nhưng Chúa dư sức thần
Xin hãy lấy tay thánh đỡ nâng
Bánh của thiên thượng, tôi cúi xin Ngài
Khiến thỏa lòng đói vượt trần ai.
2. Chúa hãy tuôn dòng sông sống linh trị
Phát khởi từ suối chân từ bi
Cây lửa, áng mây dắt tôi suốt đàng
Trông nước Chúa, dong ruổi vững an
Chúa hẳn năng lực khiên thuẫn tôi rồi
Đấng Cứu Chuộc rất oai hùng ôi!
3. Lúc bước tôi đạp trên mé Giô-đanh
Mối lo sợ cúi xin trừ thanh
Đưa dẫn lướt trên sóng ma phũ phàng
Yên ổn bước lên Ca-na-an
Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy
Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.
4. Thống khổ, nghi sợ, tăm tối, ưu sầu
Với hổ thẹn quyết không còn đâu
Bao nẻo tối tăm Chúa đi trước rồi
Biết có đức tin chẳng biết mai
Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy
Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

 

 

Copyright © 2012-2022