Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Gìn giữ và dẫn dắt
Nhịp: 3/4
Bài số: 45
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Luồng thanh quang Chúa chiếu giữa đêm mịt canh trường, xin hằng đưa tôi!
Hồi canh khuya vắng, lúc tôi xa nhà lạc đường, dìu tôi Ngài ôi!
Xin đưa chân tôi, tôi không muốn cách xa nhà
Chỉ mong Jêsus đưa tôi một bước hồi gia.
2. Ngày xưa đâu có thiết tha đêm ngày xin Ngài, đưa đường cho tôi
Vì hay cố chấp ý riêng nên lạc sai hoài, vực tôi, Ngài ôi!
Bao phen ham mê vui chơi chẳng chút e ngừa
Ý tôi kiêu căng, mong Christ quên hẳn thời xưa.
3. Lòng tôi tin chắc phước ơn xưa hiện đương còn đưa đường cho tôi
Vượt qua nơi bẩn, lối eo, ao, đầm, suối, cồn, kìa đêm tàn rồi
Ban mai trông nhau anh em chí thân tươi cười
Bấy lâu xa nhau, hôm nay gặp đây mừng vui.

 

 

Copyright © 2012-2022