Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 41
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Chúa vốn bức thành kiên cố muôn đời,
Thuẫn khiên ta che đỡ không rời.
Đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu,
Đấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu.
Ngày đêm dẫu quân thù xưa
Nghịch ta, ta không nghiêng ngửa,
Tuy nó thâm mưu đa tài
Quyết chống ta suốt đêm ngày,
Quả không ai trên đất địch lại.
2. Khá biết sức mình non kém vô tài,
Dễ khiến ta thua ngã nằm dài
Dẫu thế, biết nhờ Đấng chỉ huy mình
Đối phương thua chạy hết rập rình
Bằng ta hỏi tên Ngài chăng?
Là Giê-xu danh chiến thắng
Danh tướng thiên binh anh tài
Cứu pháp duy chính tay Ngài
Đắc thắng Sa-tan đến lâu dài.
3. Dẫu quỷ dữ đầy trên thế gian này
Đuổi theo ta toan nuốt hằng ngày
Trước Đấng có quyền xua nó lui liền
Chúng ta không kinh khiếp ưu phiền
Kìa, vua tối tăm giận chăng?
Thật ta không nao chi hắn,
Nay hắn khoe khoang nhất thời
Án hắn xưa Chúa khép rồi
Thúc thủ khi Christ phán một lời.
4. Tiếng phán ấy nghìn xưa vẫn đương còn
Thế gian khinh chê chẳng suy mòn
Bởi có Chúa gần gũi với ta hoài
Xuống Thánh Linh, ân tứ từ Ngài
Vợ, con, của, danh, mạng ta
Bằng ai kia toan cướp phá?
Thôi cướp đi ta không chồn
Bởi chẳng thể cướp linh hồn
Phước Chúa trên thiên quốc trường tồn.

 

 

Copyright © 2012-2022