Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 31
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Vàng rực thiên không ánh mai
Vùng dậy tôi hô trước ngai
Jêsus đáng khen ngợi hoài
Cầu nguyện, tác công mỗi ngày
Một lòng đến Jêsus rày
Thật Jêsus tôn quý thay!
2. Lạy Cha cao minh hiển oai
Nhiệt thành tôi reo trước ngai
Jêsus đáng khen ngợi hoài
Điệu thần khúc vui vẻ rày
Là điệu mới luôn mỗi ngày
Thật Jêsus tôn quý thay!
3. Dầu hồn tôi luôn đắng cay
Nhìn đời thêm ngao ngán nay
Jêsus đáng khen ngợi hoài
Đời tạm phước không mấy ngày
Nhờ thần khúc an ủi rày
Thật Jêsus tôn quý thay!
4. Trọn ngày đêm tôi sống đây
Bài này nên thiên khúc nay
Jêsus đáng khen ngợi hoài
Đời đời ước ca khúc này
Thành tuyệt khúc duy nhất rày
Thật Jêsus tôn quý thay!

 

 

Copyright © 2012-2022