Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 421
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ

Giê-hô-va Di-rê,
Đấng hằng chu cấp phước ân thiêng liêng Ngài đầy dư cho tôi, cho tôi.

Giê-hô-va Di-rê,
Đấng hằng chu cấp phước ân thiêng liêng Ngài đầy dư.

Chính Chúa Đấng đáp ứng nhu cầu của tôi,
Tùy thuộc vào nguồn ơn phước của Cha hiển vinh.
Cha luôn ban thiên sứ ở bên tôi mỗi ngày.
Giê-hô-va Di-rê lo liệu thay cho tôi, cho tôi.
Giê-hô-va Di-rê lo liệu thay.

 

 

Những bài có cùng thể loại: Video  

Copyright © 2012-2022