Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 234
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Giê-hô-va Di-rê,
Đấng hằng chu cấp phước ân thiêng liêng Ngài đầy dư cho tôi, cho tôi

Giê-hô-va Di-rê,
Đấng hằng chu cấp phước ân thiêng liêng Ngài đầy dư

Chính Chúa Đấng đáp ứng nhu cầu của tôi
Tùy thuộc vào nguồn ơn phước của Cha hiển vinh
Cha luôn ban thiên sứ ở bên tôi mỗi ngày
Giê-hô-va Di-rê lo liệu thay cho tôi, cho tôi
Giê-hô-va Di-rê lo liệu thay

 

Những bài có cùng thể loại: Video  

Copyright © 2012-2022