Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 4/4
Bài số: 856
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Nhờ Chúa giúp tôi ngày hôm nay 

Đem lời Jêsus dắt đưa thế nhân
Nhiều anh em bạn bè chết mất trong trần thế nơi bến mê
Nhiều người đang còn say đắm thú trần mà không ai dẫn đưa đến Cha
Nhờ Jêsus ban lòng yêu thương
Tôi làm chứng nhân suốt đời.
2. Ngày hôm nay xin Ngài dắt lối
Xin Ngài dạy tôi nói Danh Chúa thôi!
Bạn thân tôi bao người hấp hối
Hy vọng thấy đâu giữa đời
Lòng người lo buồn luôn vắng tiếng cười
Họ trông mong sống trong thỏa vui
Vì Danh Cha, tôi nguyện sớm tối
Đưa người đến tin Chúa Trời.

 

 

Copyright © 2012-2022