Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 3/4
Bài số: 844
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Lạy Chúa trên ngôi thiên đường 

Nguyền lắng nghe lời con
Dìu dắt con qua đêm trường
Lòng yếu mềm luôn luôn!
Điệp Khúc:
Hãy lặng nghe! Tiếng cầu xin! A-men.
2. Cầu Chúa tha bao nhiêu tội
Gìn giữ con, Ngài ơi!
Nguyện khiến con nên trong ngời
Lòng kính thờ Ngài thôi!
3. Đừng để tâm con hư hoại
Lạc bước xa đường ngay!
Gìn giữ con luôn đêm ngày
Từng phút Ngài cầm tay!

 

 

Copyright © 2012-2022