Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 6/8
Bài số: 839
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Mai đây tôi về với Chúa trên trời, 

Mang tay không gặp Chúa thôi sao?
Bao nhiêu công việc nếu bỏ qua hoài,
Chiến thắng đâu? Lấy chi dâng Ngài?
Điệp Khúc:
Đến với Đấng thay tôi huyết tuôn trào,
Đến với Chúa tay trắng thôi sao?
Mai đây tôi về với Chúa muôn loài,
Chẳng lẽ không có chi dâng Ngài?
2. Tôi không lo sự chết đến trong đời,
Khi Jêsus chuộc cứu tôi rồi!
Nhưng tay không gặp Chúa thôi sao đành,
Biết nói chi với Đấng yêu mình!
3. Ai ơi! Nên làm gấp mỗi công việc,
Ngay khi còn giữa ban ngày.
Đêm buông mau là hết bao cơ hội,
Hãy gắng lo cứu linh hồn người.

 

 

Copyright © 2012-2022