Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục Hưng
Nhịp: 4/4
Bài số: 833
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Cầu Ngài phục hưng tâm linh tôi luôn, 

Tràn đầy Thần Linh trên tôi như xưa.
Quỳ trước ngôi Cha tôi đang đợi chờ
Lời hứa nơi Cha luôn luôn thành toàn.
Điệp Khúc:
Lạy Chúa, xin hãy nghe tôi kêu xin,
Phục hưng tâm chúng tôi đang trông mong.
Hôm nay ân điển Cha đang thi hành khắp chốn,
Xin Thần Linh Chúa đến lòng tôi nay.
2. Cầu Ngài phục hưng tôi đang trông mong,
Từ trời Ngài ban tươi vui như xưa.
Cầu Chúa xóa bôi bao nhiêu tội tình
Và ở trong tâm linh tôi hằng ngày.
3. Cầu Ngài phục hưng, tâm linh tôi luôn,
Hầu mọi tội ô tôi quăng xa ngay.
Cầu Chúa ban cho tôi năng quyền Ngài
Và dẫn đưa tôi vô nơi lạc đài.

 

 

Copyright © 2012-2022