Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Được Chúa Yêu
Nhịp: 4/4
Bài số: 815
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Điều nầy thật sao chính tôi lại được Chúa yêu 

Dự phần trong giao ước huyết Con Trời?
Ngài tự hy sinh vì tôi chết thay
Vì tôi Ngài chịu đau đớn muôn điều
Chính tôi được yêu!
Sao có thể được
Vì Ngài Thượng Đế lại chết vì tôi
Lòng Chúa lớn lao, nào ai thấu triệt?
Ngài Đấng Chí Tôn chết thay tội tôi.
2. Thật mầu nhiệm thay Chúa đã vì tôi xả thân
Đường Ngài sâu xa khó ai đo được
Hàng muôn thiên binh đành không kiếm ra
Chiều sâu của tình yêu Chúa thiên thượng
Chính đây tình yêu!
Khắp đất suy tôn
Xin đoàn thần binh đừng hỏi tìm thêm
Tình Chúa thẳm sâu, trời đất cúi tôn
Đoàn sứ thánh kia thôi đừng tìm thêm.
3. Nào còn ai lên án hay dọa nạt chúng ta
Jêsus hiến tất cả cho tôi rồi
Từ nay tôi sinh hoạt trong Chúa luôn
Mặc lấy công bình như áo Chúa ban
Đến ngôi trời cao
Ân phước chứa chan
Nhờ Ngài nhận lãnh triều thiên diệu vinh
Gần Chúa chí tôn, Ngài hứa tiếp nghinh
Điều Chúa hứa ban mãi thuộc về tôi.

 

 

Copyright © 2012-2022