Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 6/8
Bài số: 788
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Xin nghe tôi kêu cầu 

Ôi Chúa lòng nhân ái
Xin đáp tiếng tôi luôn kêu xin luôn ngóng trông
Tâm tôi trọn dâng Ngài đến ngự trong tôi
Xin Chúa chí tôn nghe lời tôi khẩn đêm ngày.

 

 

Copyright © 2012-2022