Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bình An, Vui Vẻ
Nhịp: 4/4
Bài số: 773
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Concert

Lời Bài Hát  


1. Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức, 

Chúa ban thêm linh lực.
Niềm tin trong Jesus ban sự sống,
Đến với bao nhiêu người.
Ngài ban cho ta bao sức sống
Khi lòng ta hân hoan ca khen Đức Chúa Cha.
Điệp Khúc:
Niềm tin trong Cứu Chúa bổ lại sức,
Chúa ban thêm linh lực.
2. Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán. “
Hỡi con! kết quả gì? “
Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán. “
Hỡi con! kết quả gì? “
Tình yêu ta ban sức sống mới
Trong lòng người yêu ta luôn luôn đắc thắng hơn.

 

 

Copyright © 2012-2022