Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 6/8
Bài số: 758
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Chúa hằng đưa dắt tôi, tôi nào biết tỏ tường 

Bao cuồng phong thử thách kia đang vây quanh bên tôi
Vốn biết tôi bao lỗi lầm, Chúa tẩy tôi sạch trong
Với đức tin tôi nương Ngài, Jêsus Cứu Chúa tôi.
Điệp Khúc:
Jêsus hằng đưa dắt tôi vào đường lối chánh minh Ngài
Quyết vững tin Ngài chẳng thôi, bước đi luôn theo Ngài.
2. Tôi hằng đi theo Chúa luôn, xin gần gũi tôi hoài
Nương mình nơi cánh Chúa thôi, tâm tôi an ninh thay
Chẳng có chi gây nao sờn, chốn thái an lạ thay
Tôi đi bên Ngài suốt đời, còn gì quý báu hơn.

 

 

Copyright © 2012-2022