Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 732
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Sống trong ô trần đầy phong ba nguy nan 

Từng lớp sóng cuồng dường như phủ kín tôi
Vững tâm tin Ngài bền gan không sờn
Dựa nương nơi Chúa, nguồn ân phước suối nhân từ
Nương cậy nơi Jêsus, duy Ngài đại năng
An lòng giữa sóng cuồng
Chúa luôn gần ta.
2. Những khi đau buồn hồn tôi như hoang tàn
Trần thế có gì làm tôi thỏa mãn đâu
Đến nơi chân Ngài chờ nghe lời vàng
Lòng được an thái, bền tâm tiến bước theo Ngài
Theo Ngài suốt cả đời, giữa thời bình an
Theo Ngài đi mỗi ngày giữa muôn nẻo gai.
3. Sống trong ô trần, đời ta như âm thầm
Tội lỗi quanh mình dường như thắng đức tin
Biết bao nài mời, ngọt ngon êm đềm
Bền tâm theo Chúa, nguồn ân phước suối nhân từ
Duy Ngài ban phước lành, an bình niềm vui
Duy Ngài vua vinh diệu Cứu Chúa đời tôi.

 

 

Copyright © 2012-2022