Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John W. Peterson
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 722
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Cậy tin nơi Cứu Chúa Jêsus, 

mỗi bước đi trong đời.
Cậy tin nơi Cứu Chúa chí ái Chúa sẽ như bài ca.
Dù trời phong ba bão táp gió cuốn ở bước đi đời ta,
luôn tin nơi Cứu Chúa Jêsus.
Chắc Chúa không xa lìa.

Điệp khúc:
Jêsus là bạn thân Chúa khắng khít với ta .
Không khi nào lìa xa Jêsus ở bên hoài.
Dù trời phong ba bão táp gió cuốn ở bước đi đời ta,
luôn tin nơi Cứu Chúa Jêsus.
Chắc Chúa không xa lìa.


2. Cậy tin nơi Cứu Chúa Jêsus,
mỗi bước đi trong đời.
Dù cho nguy khốn đến phá khuấy Chúa sẽ ban bình an.
Mọi buồn đau hay bão táp gió cuốn vẫn cứ tin Ngài luôn.
Duy Jêsus Cứu Chúa Chí ái ở với ta đêm ngày.
————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022