Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Robert Cull
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 3/4
Bài số: 713
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Cầu xin Chúa chí nhân, 

rủ lòng thương đến chúng con
Mở rộng đôi mắt tối tăm,
để được trông thấy Chúa luôn.

Cầu xin Chúa chí nhân,
rủ lòng thương đến chúng con.
Dạy con biết lắng nghe,
để được thông biết ý Cha.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022