Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: The Brocks
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 4/4
Bài số: 711
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Nào vui ca lên đi, biến đêm nên ban ngày. 

Xin hát lên nào ca hát đi cho bóng đêm kia tan dần.
Kêu khẩn Jêsus đi, cho bóng đêm tan dần.
Không cách chi được đâu, chỉ phải khẩn xin Jêsus.

Điệp khúc:
Cười cho tươi như hoa, khẩn xin Cha trên trời.
Luôn hát vang dầu trong bóng đêm thì chắc tối tăm tan liền.

2. Nào cười tươi lên đi, biến đêm nên huy hoàng.
Xin hãy tươi cười như đóa hoa cho bóng đêm kia lui dần.
Kêu khẩn Jêsus đi, cho bóng đêm tan dần.
Không cách chi được đâu, chỉ phải khẩn xin Jêsus.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022