Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 68
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

1. Này đêm Chúa Trời ban ơn lành,
Xưa chưa hề có trong trần gian,
Truyền Con Thánh Ngài lìa thiên đình,
Đem thân vàng xuống cõi lầm than.
Dẫu Bết-lê-hem tiểu ty thành,
Máng cỏ hiu quạnh chiên quanh ràn;
Mà vinh hiển trời rạng muôn hình,
Đang đêm mục tử sợ hoang mang.
2. Kìa, xem ánh hào quang soi ngời,
Bao thiên thần xướng ca dậy vang,
Mừng nay phước lành cho muôn người,
Vinh danh trời, đất được bình an.
Hỡi các kẻ chăn chớ run sợ,
Hãy vững tâm thần nghe ta truyền:
"Thành Đa-vít Thần Nhi ra đời,
Tin vui mừng lớn cho nhân gian.”"
3. Miền đông chói rạng bao huy hoàng,
Tia vui mừng bác sĩ nhận ra,
Cùng nhau sắm một dược, hương, vàng,
Xông pha nào quản dặm đường xa.
Nhìn ánh sáng sao cứ băng chừng,
Yết kiến Vua nại bao sơn hà,
Vào dâng lễ vật nơi sao dừng,
Anh Nhi này hẳn Quân Vương ta.
4. Mừng đêm ấy thật đêm phước thần,
Thiên ca mừng rỡ ta hòa thinh,
Rằng xưa Chúa chịu thân ti bần,
Đưa ta vào nước Vua Thần Minh.
Truyền bá Phúc Âm khắp xa gần,
Tỉnh thức ai còn trong tội tình,
Ngàn xưa nhớ lại đêm phước thần,
Thiên dân mừng chúc Vua hạ sinh.

Copyright © 2012-2022