Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Fanny J. Crosby
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 6/8
Bài số: 654
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Tôi đang an vui nhờ Jêsus cứu rồi. 

Tự do khi Chiên Con tràn huyết báu.
Lòng đại từ Ngài rộng cao vô giới hạn.
Nghìn thu mang danh con cái trên trời.

Điệp khúc:
Ðược cứu, sống vui,
tự do khi Chiên Con tràn huyết báu.
Jêsus cứu muôn đời sống.
Nghìn thu mang danh.

2. Hân hoan thay cho tôi bên Jêsus hoài.
Thật vui thay không ngôn từ phô diễn.
Dương quang kia luôn luôn soi ra huy hoàng.
Hồn linh tôi muôn thu ở nơi Ngài.

3. Jêsus ân nhân tôi,
tôi yêu mến Ngài.
Ngày tôi trên dương gian hằng nghĩ đến.
Tôi ca vang không thôi,
không thể nín lặng.
Tình yêu Jêsus ca khúc của tôi.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022