Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: David Johnson
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 6/8
Bài số: 618
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Lạy Cha xin ban linh ân vô lòng nầy,  

xin kíp đến với tôi đây.
Hồn tôi đang khao khát ơn nhân từ.
Lạy Cha lắng nghe tôi nài.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022