Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Gary Marby
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 617
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Xin Cha ban tâm linh bùng cháy luôn.
Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con.
Nguyện Cha ban lửa Thánh Linh muôn muôn đời.

Điệp khúc:
Hát hô-sa-na.
Hát hô-sa-na.
Hát hô-sa-na.
Vua muôn đời Chúa tôi.

Hát hô-sa-na.
Hát hô-sa-na.
Hát hô-sa-na.
Vua muôn vua.

2. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay.
Với ước muốn con dâng lời khẩn xin.
Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay.
Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022