Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Weng Hui Yun
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 616
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Bên đường huyên náo ấy tôi dừng chân bỗng thấy  

bao người xao xuyến với đớn đau ngược xuôi.
Tôi nguyện năng lực Ngài dẫy đầy trong lòng này,
xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức mới
Khi bàn chân bước tới đức tin cậy trông.
Đêm ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Jêsus
khiến tôi ích lợi cho bao người kia.

Điệp khúc:
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi
Chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình.
Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh mỉa mai tôi tôi không ngại chi.
Đường khiêm nhu cùng Jêsus tôi bước đi theo Ngài rao ra tình yêu.

2. Nông trường hay xưởng máy đô thành hay núi thẳm,
Tin Lành loan khắp chốn Chúa yêu tội nhân.
Tôi truyền danh Jêsus hy vọng cho mọi người,
cứu ân đến từ trời bình an vui tươi.
Không nề chi khốn khó không sợ chi áp bức.
Vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi.
Đêm ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Jêus
khiến tôi ích lợi cho bao người kia.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022