Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 574
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người  

vì hôm nay Jêsus đến.
Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người
Hạ sinh đem theo ân điển.
Ðưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê,
thoát xa trần gian ô tối.

Điệp khúc:
Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy.
Ô! Tin mừng vui.
Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

2. Nào cùng đến Bết-lê-hem đêm nay
Thờ tôn Jêsus Con Thánh.
Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm
ngàn muôn hào quang lấp lánh.
Trong chốn hèn khinh
Con Chúa giáng sinh bởi nơi đồng trinh Ma-ri.

3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này từ Cha Thượng thiên nhân ái.
Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy
rằng mau mau đi chiêm bái.
Con trẻ vừa sinh nơi Bết-lê-hem
Chính Con từ nơi Cha Thánh.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022