Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Siôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 549
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1.Làm vua trên muôn vua quyền năng Chúa tuyệt đối,  

ngôi nước vững bền.
Bình an luôn muôn năm thành tín Chúa còn mãi.
Ha-lê-lu-gia!
Jêsus vẫn mãi luôn làm vua, ban phước cho đời.
Thái bình sẽ đến với toàn dân trên thế gian nầy.

2. Jêsus yêu nhân gian còn say đắm lạc lối,
hư mất trong đời.
Ngài đem an vui cho người được hưởng hạnh phúc.
Ha-lê-lu-gia!
Jêsus xuống thế gian lầm than,
mang gánh cho đời.
Cứu chuộc cả những ai tội lỗi.
Ha-lê-lu-gia!

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022