Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charles Monroe
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 545
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Hướng lên Chúa trên trời,  

con xin dâng hết tâm linh
Hướng lên Chúa trên trời,
xin dâng lên Cha tâm hồn.

Điệp khúc:
Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài.
Giữa lúc thù nghịch vây hãm,
lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con.

2. Ai chờ mong nơi Ngài
không lo lắng không nao lòng.
Ai chờ mong nơi Ngài
không đau thương hay ưu sầu

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022