Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Mosie Lister
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 536
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Nguyện lòng con xưng Danh Chúa cho mọi người biết,  

là Jêsus Thiên Chúa luôn luôn tuyệt đối.
Xưng Danh Chúa giáng thế làm người,
mang gánh thay trên thập hình để cứu nhân loại.

Điệp khúc:
Jêsus! Jêsus! Đấng ban cho tin yêu, hy vọng, nhân ái.
Jêsus! Jêsus! Jêsus là Chúa muôn đời.
Đấng con thờ kính Danh Ngài.

2. Hòa bình khi nhân thế xưng Jêsus
và thành tâm cung kính luôn tôn thờ Chúa.
Xưng Danh Chúa vang mãi suốt đời,
luôn hát xướng cả tâm hồn, trung tín theo Ngài.

3. Nguyện đời con theo Chúa luôn thành tín
và truyền rao Danh Chúa ra cho trần thế.
Xưng Danh Chúa cho dẫu thế nào
con vẫn mãi báo tin mừng và hát khen Ngài.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022