Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Dora Nauman & David Mrken
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 532
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Ai bằng Jêsus Christ là Vua đời đời,
Cứu Chúa của muôn muôn người.
Ai bằng Jêsus Christ là Vua đời đời.
Ngài là Cứu Chúa chúng ta.
Ai bằng Jêsus Christ là Vua đời đời.
Chúa cứu giúp ta suốt đời từ nay
đến chiến thắng hết những giao tranh
với ma quỷ nơi dương trần.
Chúa đưa đường suốt đời.
Dầu cho trần gian tăm tối,
khắp thế giới trong kinh hoàng,
hãy nương nhờ Jêsus.
Đấng ban nguồn an bình,
Ngài đem ta nương náu
trong vầng đá của muôn đời.
Dưới cánh nhân từ
Jêsus an ninh vẹn toàn.

————————————————————————————————————————


Copyright © 2012-2022