Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Carl Tuttle
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 528
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Hô-sa-na, Hô-sa-na, Hô-sa-na!  

Ca ngợi Vua hiển vinh.
Hô-sa-na, Hô-sa-na, Hô-sa-na!
Ca ngợi Vua hiển vinh.

Điệp khúc:
Với tất cả tâm hồn con.
Cất tiếng hát ngợi khen.
Đấng Chủ Tể muôn loài đến muôn đời.
Hô-sa-na! Danh Ngài trên từng trời.

2. Huy hoàng, oai quyền,
hiển vinh thay là Vua các vua.
Huy hoàng, oai quyền,
hiển vinh thay Vua của các vua.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022