Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Williams H. Drapwer
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/2
Bài số: 511
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

 

1. Nguyền cùng dâng lên Ngài bài thần ca
Tụng ngợi danh Đấng tạo lập thế giới
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Khá hát vang lên trên toàn trần gian
Chúc tán Vua oai quyền đầy vinh hiển.

Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

2. Nguyền tụng mỹ Chúa đời đời quang vinh
Trị vì nhân thế lòng đầy nhân ái
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ái đức yêu thương Ngài còn muôn thu
Dẫu khắp nhân gian thảy đều tiêu tan.

3. Ngài từng trông thấy mọi người trầm luân
Đầy lòng thương xót định giờ giải phóng
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chính Đấng khi xưa tạo dựng nhân thế
Đoái đến đau thương mọi người trần gian.

4. Rời trời quang vinh hạ sinh cứu thế
Chuộc người ra khỏi sầu than tăm tối
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Khá hát lên vang mọi người trần gian
Chúc tán Vua vinh diệu đầy tình yêu.

 

Copyright © 2012-2022