Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 2/4
Bài số: 507
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Đêm thánh thay, rực rỡ quang minh! 

Ấy con hiển vinh lâm phàm
Thương thế gian, từ bỏ Ngôi cao
Đành cam giáng sinh nơi hèn.
Điệp Khúc:
Chúa chí thánh, Đấng Christ
Con trời hôm nay sinh cứu ta
Hát, hát, hát, hát xướng kính tôn danh Ngài, là Vua Chúa ta.
2. Thiên sứ rao cùng kẻ chăn chiên
Thức đêm giữ canh chiên mình
Con trẻ thơ nằm máng cỏ kia là Cha Chí tôn Thiên đình.
3. Ngôi Sao Mai dìu dắt bác sĩ
Đến nơi Con Trai lạ lùng
Tôn quý Con, quỳ xuống lễ dâng thành tâm với Đấng Mưu luận.
4. Ân điển lưu truyền khắp thế gian
Sáng danh Chúa Cha đại quyền
Hãy giáng sinh rồi sẽ tái lâm làm Vua thiên niên thái bình.

 

 

Copyright © 2012-2022