Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 497
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Khi tôi thấy tuôn giọt hồng rất thánh 

Để trả lỗi tôi sạch trong
Đau thay trong lòng, chạnh thương thánh Chúa
Đấng dâng mình, thế ta chịu hình.
Điệp Khúc:
Vinh thay Chúa ôi, vinh thay Chúa ôi
Chúa xưa đã thay tôi chịu hình
Đôi bên lỗi nguyên, tội mình thảy cả
Trong huyết Chiên Con đều đã bôi sạch rồi.
2. Đi trong nẻo coi hẹp hòi thái quá
Thế mà rất thỏa vui lòng tôi
Jêsus tha rồi, tội tôi thánh khiết
Trắng trong dường tuyết không ngại gì.
3. Bao nhiêu ý sai nhờ Ngài cứu chữa
Chúa dùng lửa Thánh Linh rạng soi
Thiêu trong tâm hoài, sạch không ác uế
Thánh thay Thượng Đế, suy tôn Ngài.
4. Khen thay Chúa Cha, thật là Chúa Thánh
Với Thần Tử Jêsus đại nhân
Vinh thay cho Thần linh ngôi chí thánh
Cả ba đều Thánh duy một Thần.

 

 

Copyright © 2012-2022