Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thiên Đàng
Nhịp: 4/4
Bài số: 494
Hợp âm: (Db)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Jêsus yêu rất kỳ lạ, nên hát khen Ngài 

Cho ta ân hậu, ngoài ra chẳng có ai
Trong nước Chúa ta ơn phước hiển vinh
Nơi Chúa sắm sẵn cho ở mãi.
Điệp Khúc:
Ngày tôi bước đến cửa thiên thành
Vui thay, Chúa đổ phước thượng thiên xuống
Là khi thấy Jêsus rồi, ca ngợi Chúa Cứu Thế vinh hiển mãi.
2. Đương nay nơi thế hạ mà xem chốn thiên đàng
Mây che đen kịch trời kia chẳng vẻ vang
Khi đã tới thiên môn nước hiển vang
Nơi sáng láng sẽ vui thỏa mãn.
3. Đem tâm can quyết định hằng ăn ở ngay lành
Nên luôn luôn trọng đạo vững giữ nghĩa danh
Khi thấy Chúa trong nơi quý báu kia
Vui thấy Chúa thưởng cho của báu.
4. Nên đi luôn để được phần ban thưởng trên này
Không bao lâu mặt Ngài ta cũng thấy ngay
Lâu nữa mở toang ra cửa bích châu
Ta rất vui sẽ đi cửa ấy.

 

 

Copyright © 2012-2022