Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 3/4
Bài số: 492
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Giống như Cứu Chúa tôiGiống Cứu Chúa Christ mãiChúa cho tâm linh tôi thánh khiết luôn luônCúi xin Đức Thánh Linh giáng phước quý báu luôn!Hình ảnh Cứu Chúa xin ghi tạc vào lòng. 

 

Copyright © 2012-2022