Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 3/4
Bài số: 465
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Mừng lòng thay vì tôi nghe hát 

Chúa Cứu Thế cứu người ta
Truyền lời ra hầu vui cho khắp
Christ cứu chúng, nay cứu rồi
Này lời Chúa “Khá kíp tấn tới
Trèo non núi, song, lướt biển sâu
Đem tin vui cùng tột muôn nước
Christ cứu hết, nay cứu rồi.”
2. Dầu làm sao đừng nên quên hát
Chúa Cứu Thế cứu người ta
Đồn lời cho người ăn năn lỗi
Chúa cứu hết, nay cứu rồi
Điều kỳ bấy! Các đảo khá hát
Hầu vang tiếng nơi đáy biển sâu
Nơi nơi vui vì được thơ thái
Chirst cứu hết, nay cứu rồi.
3. Đường ngàn tên càng nên la lớn
Chúa Cứu Thế cứu người ta
Ngài đã thay vì ta cam chết
Mới cứu vớt cho mỗi người
Nhằm hồi tối khá hát rĩ rã
Nhằm cơn sáng, khi muốn Chúa tha
La lên nơi phần mộ vui hát
Christ chắc cứu, nay cứu rồi.

 

 

Copyright © 2012-2022