Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 464
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Thường nhật tôi với Jêsus gặp nhau 

Đi mỗi bước không phân trước sau
Ngày được theo dấu chân vui vẻ bấy
Qua hết cả khi khu thế đồ.
Điệp Khúc:
Đi từ bước, bước thẳng đi
Có Chúa nữa, không can chi
Đi từ bước, Chúa cũng đi
Cho đến mãi vô tận kỳ.
2. Mình được đi với Jêsus, sợ chi
Chân bước vững, khỏi cơn hiểm nguy
Ngày một, tôi náu nương trong cánh Chúa
Nay Chúa dẫn không kinh hãi gì.
3. Từ một giây phút Jêsus cặp theo
Theo mỗi bước chỗ ngay, khúc co
Dầu là không cánh, tôi bay bổng tới
Chân Chúa dẫn đi, thong thả trèo.
4. Ngày một giây phút, Jêsus Ngài ôi
Xin mỗi bước dẫn tôi đến nơi
Hầu kịp chân Chúa đi theo mãi mãi
Cho hết nẻo mênh mông cõi đời.

 

 

Copyright © 2012-2022