Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 6/8
Bài số: 459
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Yêu Chúa, ta hiệp chung nhau 

Ca hát, mừng kính khen Vua
Xin hãy vui nhóm để ca tụng Ngài
Xin hãy vui nhóm để ca tụng Ngài
Thờ Jêsus chánh đáng thay
Hẳn Jêsus đáng thờ thay
Điệp Khúc:
Hỡi chúng lên Si-ôn rày
Chỗ ấy là chỗ hiển vinh đẹp đẽ
Tới Si-ôn kia, nước của Thánh Chúa
Hát, hát, hát ca tụng Ngài.
2. Thơ thánh dân ngoại không vui
Nhân bởi người chẳng biết Christ
Song những con cái của Vua tại trời
Song những con cái của Vua tại trời
Lòng vui thay, hát xướng luôn
Hát khen Chân Chúa độc tôn.
3. Nay chúng ta được yêu thương
Ta nếm ngàn món linh lương
Chưa ở nơi hớn hở trên ngự đường
Chưa ở nơi hớn hở trên ngự đường
Dầu chưa lên cõi vẻ vang
Cũng luôn luôn nếm ngọt ngon.
4. Nên chúng ta ngợi khen vui
Con mắt đừng nhỏ châu rơi
Nay vẫn đang ruổi bước lên thiên thành
Nay vẫn đang ruổi bước lên thiên thành
Thiệt khi sau sẽ đến ngay
Chốn vinh quang Chúa dành cho.

 

 

Copyright © 2012-2022