Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Can Đảm, Trung Tín
Nhịp: 4/4
Bài số: 450
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


Đừng sợ chi, hãy tin NgàiĐừng suy nghĩ đến thế gian hay thân mìnhQuyết cứ nhìn xem ChúaChăm nhìn hoàiNgài sẽ đưa vào nơi trường sinh. 

 

Copyright © 2012-2022