Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 441
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Nhờ Chúa đổi mới tâm tôi,Từ nay trắng trong tuyệt vời;Xin hiến thân nầy cho Đấng yêu thương,Quyết vâng thiêng ý mọi đường. 

 

Copyright © 2012-2022