Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 439
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Đã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây;Đã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây.Sông huyết thánh trôi mọi tội,Trôi đi xa, sạch rồi;Đã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây. 

 

Copyright © 2012-2022